Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Γενικές Πληροφορίες

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ: Master in Business Administration) αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών στις Οικονομικές και Διοικητικές επιστήμες όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστη μονικής έρευνας και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΠΘ καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποβλέπει στην εμβάθυνση και στην μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές και στις επιμέρους κατευθύνσεις της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης, καθώς και στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA: Master in Business Administration)

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ., ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα οκτώ (8) εξάμηνα.

To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.

To Tµnµα ιδρύθηκε το1999 και είναι ένα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με έμφαση στα Διεθνή Οικονομικά. Το Τμήμα συνεργάζεται με ξένα Πανεπιστήμια σε επίπεδο προγραμμάτων SOCRATES και ERASMUS (University of Montpelier I, Valahia -University of Targoviste, University of Gavle, Jagiellonian University). Επίσης συνεργάζεται ενεργά στον τομέα της έρευνας με πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα του εξωτερικού όπως: University of Paris-Dauphine, University of Calgary, University of Cranfield, University of Michigan, University of Strasbourg, CEDIMES, Bank of Brazil, Universidade Catοlica de Brasilia, Bell Canada, DCT University Center κ.α. Προσφέρει υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών παιδεία δημιουργώντας συνεπείς και ικανούς επιστήμονες οικονομολόγους χρήσιμους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Κατηγορίες πτυχιούχων-υποψήφιων για φοιτηση στο ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι όλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού, κατόπιν αξιολόγησης.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) κατ΄ έτος και συμπεριλαμβάνει έως 30% εισακτέους χωρίς τέλη φοίτησης.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της  παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ΄ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον ν. 4485/2017, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Διαδικασία Εισαγωγής

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η Επιτροπή του Προγράμματος προβαίνει σε δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στον τύπο και στον ιστότοπο του τμήματος (δυο φορές κάθε έτος) προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για το Πρόγραμμα που προσδιορίζει:
1. Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα.
2. Την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.
3. Τον γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψήφιων.
4. Την διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Προγράμματος. Οι αιτήσεις και η επιλογή φοιτητών/φοιτητριών για το ΠΜΣ MBA – Master in Business Administration γίνονται σε δυο κύκλους:
1. Α΄ Κύκλος: Μάιος-Ιούνιος
2. Β΄ Κύκλος: Σεπτέμβριος

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι του Προγράμματος πρέπει να καταθέτουν τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Αίτηση (ηλεκτρονικά).
Β. Βιογραφικό σημείωμα.
Γ. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών (τα πτυχιά από Πανεπιστημια του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ). Γίνονται αποδεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποφοιτήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.
Δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
Ε. Δύο συστατικές επιστολές από διδάσκοντες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του υποψήφιου, και εφόσον είναι δυνατόν και μία συστατική επιστολή από εργοδότη του υποψήφιου.
ΣΤ. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας
Ζ. Έκθεση ενδιαφερόντων (ηλεκτρονικά).
Η. Πρόσφατη φωτογραφία.
Ι. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων

Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους εμπρόθεσμα γίνεται σε τρεις φάσεις:
Α. Πρώτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και προκρίνει για συνέντευξη τον σχετικό αριθμό υποψηφίων. Η αξιολόγηση γίνεται δίνοντας έμφαση στον βαθμό πτυχίου (30%), στην
συνάφεια και επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος (20%), στην επαγγελματική προϋπηρεσία (10%), στην έκθεση ενδιαφερόντων (5%), στα επιπλέον προσόντα (μεταπτυχιακά, παρακολούθηση σεμιναρίων, πρακτική εργασία, συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus) (5%), και στην συνέντευξη (30%).
Β. Δεύτερη φάση: Οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί για την φάση αυτή περνούν από συνέντευξη από μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος.
Γ. Τρίτη φάση: Η Σ.Ε. του Προγράμματος συνεδριάζει (σε ολομέλεια) και καταρτίζει την λίστα των υποψηφίων που εισηγείται να εισαχθούν στο Πρόγραμμα όπως επίσης και λίστα επιλαχόντων που δεν ξεπερνά το 20% των
θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιλογής των επιτυχόντων υποψηφίων γίνεται εισαγωγή όλων των ισοβαθμησαντων ως υπεράριθμων.

Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.500 ευρώ ανά έτος και καταβάλλονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Υποτροφίες

Χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εισηγήσεως της Σ.Ε.

Ο πρώτος και ο δεύτερος κάθε σειράς εισαγωγής βραβεύονται από το ΜΒΑ, με υποτροφία 2000 ευρώ και 1000 ευρώ, αντίστοιχα. Προσθετές ειδικές βραβεύσεις από εταιρίες δίδονται σε κάθε σειρά εισαγωγής.